Route en parkeren

Navigeer naar: Van Heemstraweg 53 Druten

of..

Vanaf de A15, nog 15 km:

Afslag 34 richting ‘Leeuwen’ (nog 15 minuten) over de Prins Willem Alexander (waal) brug, aan het einde links richting Druten. Je bent al op de van Heemstraweg (N322), ga alsmaar rechtdoor richting Druten. Volg de weg tot aan het ‘informatiebord’ aan de rechterzijde van de weg (ter oriëntatie; recht voor u ziet u een groot gebouw van de Rabobank). Bij het informatiebord direct aan de linkerzijde over het bruggetje is Cultureel Centrum de Bogerd waarin het Agora Theater is gevestigd.
Kom je uit het noorden vis de A2 ga dan bij knooppunt Deil de A15 op richting Nijmegen en zie hierboven.

Vanaf de A2 vanuit het zuiden nog 30 km:

 A2, afslag 19 ‘Kerkdriel’ (nog 30 minuten). Ga onder aan de afslag links, ga op de rotonde richting Nijmegen. Dit is al de van Heemstraweg (N322), blijf deze weg volgen richting Druten. Volg de weg tot aan het ‘informatiebord’ aan de rechterzijde van de weg (ter oriëntatie; recht voor u ziet u een groot gebouw van de Rabobank). Bij het informatiebord direct aan de linkerzijde over het bruggetje is Cultureel Centrum de Bogerd waarin het Agora Theater is gevestigd.

Vanaf de A50 en A73 nog 12 km vanaf knooppunt Ewijk:

Knooppunt Ewijk, N322 richting Druten (nog 8 minuten), neem de afslag Druten, ga bij de eerste twee rotondes rechtdoor, de derde rotonde (voorbij de Rabobank) driekwart rond. Na 100 meter aan de rechterzijde over het bruggetje is Cultureel Centrum de Bogerd waarin het Agora Theater is gevestigd.

Parkeren

Er is parkeergelegenheid naast Cultureel Centrum de Bogerd en bij de Sporthal aan de Heuvel (5 minuten lopen). Let op bij het zoeken naar parkeerruimte: op vrijdag is het koopavond. Bij de ingang van het gebouw is een verlichte fietsenstalling. Voorkom parkeerproblemen door ruim op tijd te komen.

Openbaar vervoer

Druten is per bus bereikbaar vanuit Nijmegen (30 min.) en Tiel (30 min.). Vanaf busstation Druten naar rotonde richting centrum, bij rotonde links (3e afslag) en vervolgens staat rechts Cultureel Centrum de Bogerd. Deze wandeling duur ca. 5 minuten. Raadpleeg voor actuele informatie de website van 9292ov.nl.

Voor het nieuwe seizoen 21/22 is er een coronabeleid van toepassing. De normale gang van zaken geldt hierdoor niet meer. Kijk voor het coronabeleid op deze pagina

ENTREE

De kassa is bij avondvoorstellingen 45 minuten voor aanvang van de voorstelling geopend en bij kindervoorstellingen vanaf 30 minuten voor aanvang van de voorstelling. De zaaldeuren gaan 5 tot 10 minuten voor aanvang open.

HUISREGELS

We hebben een gratis bewaakte garderobe bij de voorstellingen. Vanwege de brandveiligheid is het niet toegestaan om jassen mee de zaal in te nemen. Het is niet toegestaan om eten en drinken in de zaal te nuttigen. Laatkomers kunnen niet altijd worden toegelaten als de voorstelling eenmaal is begonnen. Wanneer er een pauze in de voorstelling zit kan er uiteraard na de pauze plaatsgenomen worden in de zaal. Zet uw mobiel uit of op vliegtuigstand, dit om technisch apparatuur niet te storen. Daarnaast willen wij u erop attenderen dat het maken van foto’s en video’s niet is toegestaan, mits de artiest anders zegt.

Voor het nieuwe seizoen 21/22 is er een coronabeleid van toepassing. De normale gang van zaken geldt hierdoor niet meer. Kijk voor het coronabeleid op de pagina coronabeleid. 

Algemene Voorwaarden voor www.agoratheater.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.agoratheater.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Agora Theater . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Agora Theater is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Agora Theater.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Agora Theater te mogen claimen of te veronderstellen.

Agora Theater streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Agora Theater aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.agoratheater.nl op deze pagina.

Agora Theater, gevestigd aan Van Heemstraweg 53 6651 KH Druten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.agoratheater.nl

Van Heemstraweg 53 6651 KH Druten

0487 515 779

Natalie van der Aa is de Functionaris Gegevensbescherming van Agora Theater Hij/zij is te bereiken via natalie@agoratheater.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Agora Theater verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@agoratheater.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Agora Theater verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
 

Geautomatiseerde besluitvorming
Agora Theater neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Agora Theater) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Agora Theater bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
 

Delen van persoonsgegevens met derden
Agora Theater verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Agora Theater gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Agora Theater en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@agoratheater.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Agora Theater wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Agora Theater neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@agoratheater.nl

Vragen

Als u nog vragen hebt over de wijze van bestellen, over de voorstellingen of andere theaterzaken, kunt u contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer 0487-  515779. Ook kunt u ons per email bereiken: info@agoratheater.nl.